Amok - Levelcodes

Den Cheat statt des Levelcodes eingeben:

Code Level
CBYXYC Phase 2.1
XABXAB Phase 3.1
AZCBXC Phase 3.2
YYBBCY Phase 4.1
BAXCXX Phase 4.2